Ipari klíma logo


Ipari Klíma Kft
E-mailban érdeklődjön!
Folyadékhűtő javítás, ha elromlott.... bárhol az országban

Garancia:


Jótállás (garancia) szabályai, feltételei:

1. Jótállás időtartama, kezdő időpontja:

Társaságunk a beépített alkatrészekre 1 (egy) év, míg az elvégzett munkára 6 (hat) hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja az üzembe helyezés időpontja. Társaságunk az üzembe helyezést követően üzemi próbát tart, amelynek időtartama 3-7 nap. Amennyiben az üzemi próba során hibajelenség nem merül fel, úgy az üzemi próbáról külön jegyzőkönyvet nem veszünk fel, így a jegyzőkönyv hiánya igazolja az üzemi próba sikerét.

2. Jótállás feltételei:

a) A javítással érintett berendezés rendeltetésszerű használata, üzemeltetése,
b) A javítással érintett berendezés megfelelő karbantartása, a karbantartási útmutató igazolható betartása
c) Amennyiben a berendezés üzemeltetése során a beépített alkatrész, vagy egyébként a berendezés élettartamát befolyásoló rendkívüli körülmények merülnek fel, úgy társaságunk fenntartja a jogot, hogy eseti jelleggel a jótállás fennállását további feltételhez kösse (így pl.: az előírtnál gyakoribb karbantartás stb.). Ezen feltételeket társaságunk javításra vonatkozó árajánlata tartalmazza, amelynek elfogadásával az árajánlatban szereplő többletfeltétel is elfogadásra kerül.
d) A jótállás fennállásának igazolása (pl.: munkalap, számla, teljesítésigazolás stb., valamint az előírt időszakos karbantartási munkákat igazoló számlák)
e) A megfelelő karbantartottság igazolására társaságunk a gépben elhelyezett, folyamatosan vezetett karbantartási naplót és a karbantartási számla együttes meglétét fogadja el.

Társaságunk jótállási kötelezettsége nem terjed ki azon hibákra, amelyek a teljesítés után keletkeztek (így pl.: a megrendelő által végzett szakszerűtlen üzembe helyezés, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás, időszakos karbantartás elmaradása okozta.

3. Jótállás keretében érvényesíthető jogok:

Ügyfeleink garanciális hiba esetén az alábbi jogokkal élhetnek társaságunkkal szemben.
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményez
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,
c) ha társaságunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, úgy a hibát a kötelezett költségére - a vállalási díj erejéig - maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta.

A garanciális hiba javítását társaságunk 30 napon belül megkezdi. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási idő az alkatrésznek kicserélése (kijavítása) esetén újból kezdődik.

4. A jótállással kapcsolatos ügyintézés menete

Ügyfelünk a jótállással érintett berendezés hibája esetén haladéktalanul köteles jelezni társaságunknak e-mail üzenet ( javitas -kukac- ipariklimakft.hu ), vagy http://www.ipariklimakft.hu/index.php?id=hiba vagy postai levél útján, mellékelve a szervizlapot Cégünk címére, illetve a társaságunk által kiállított számlát. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a hiba felmerülését követően a berendezés megbontásra kerül és a garanciát biztosító zárjegyek eltávolításra kerülnek, megsérülnek, vagy egyébként a hiba elhárítását társaságunk írásbeli hozzájárulása nélkül kísérlik meg elhárítani, úgy a jótállási kötelezettségünk megszűnik.

A hiba bejelentését követően a lehető legrövidebb időn – maximum 15 napon – belül – társaságunk a garanciális javítás keretében állapotfelmérést végez. Az állapotfelmérésről adatlap készül, amelyben rögzítésre kerül a megállapított meghibásodási ok. Az állapotfelmérés során fotódokumentáció készül, illetve az ügyfélnek is lehetősége van észrevételeket tenni, amelyek az adatlap mellékleteit képezik.
Társaságunk az adatlapon rögzített – 30 napot meg nem haladó időtartamon belül - az ügyféllel egyeztetett időpontban elvégzi a garanciális javítást. A garanciális munkavégzéshez szükséges feltételeket az ügyfél biztosítani köteles. Meghibásodott alkatrész beszerzési ideje befolyásolhatja a javítási időt, egyedi gyártású alkatrésznél esetenként 2-3 hét is lehet.
Amennyiben az állapotfelmérés során nem állapítható meg egyértelműen, hogy mi okozta a meghibásodást, úgy gyártói bevizsgálás válik szükségessé, amelyet a termék magyarországi forgalmazója végezteti el. A gyártói bevizsgálás érdekében társaságunk a meghibásodott kiszerelt alkatrészt megküldi a forgalmazónak. Az alkatrész mellett szükséges továbbá a beüzemelési jegyzőkönyv, állapot felmérési adatlap, és a vásárlást igazoló számla megküldése is.
Ügyfelünk a hiba feltárása érdekében együttműködni köteles. Amennyiben az ügyfél a szükséges együttműködést megtagadja, így különösen az állapotfelmérést az egyeztetett időpontban nem teszi lehetővé, vagy a hibás alkatrész kiszerelését vagy rendelkezésre bocsájtását, bevizsgálását megakadályozza, úgy azt a felek a jótállási igényről történő – ráutaló magatartással tett – lemondásnak tekintik.
Társaságunk a gyártói bevizsgálás eredményéről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. Amennyiben a gyártói bevizsgálás eredményeképpen igazolást nyer, hogy a hiba a jótállás körébe tartozik, úgy az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet, hogy a forgalmazó mikorra biztosítja a cserealkatrészt, illetve – a cserealkatrész kézhez vételét követő 30 napon belüli időtartamban – kezdeményezi a javítás időpontjának egyeztetését az ügyféllel, majd az egyeztetett időpontban a garanciális javítást elvégzi.

5. Tájékoztatás

A társaságunk által vállalt szavatosság nem érinti az ügyfelünk jogszabályból eredő egyéb jogainak – így különösen kellék- és termékszavatossági jogok, illetve kártérítési igény – érvényesíthetőségét.
Jelen feltételek a társaságunk által elvégzett azon javítási munkák tekintetében érvényesek, amelyek nem minősülnek fogyasztói szerződésnek.
Trane klíma

McQuay klíma

Carrier klíma

York klíma
Airwell klíma
Clivet klíma

Ciat klíma

Daikin klíma

Galletti klíma

Ferroli klíma

Thermocold klíma

Wesper klíma

Acson klíma

GEA klíma

Aermec klíma

MTA klíma

Air Blue klíma

Rhoss klíma

Baldwin folyadékhűtő

Uniflair klíma

Technotrans klíma

Tempstar klíma

Piovan klíma

RC Group klíma

Kaeser klíma

Compair klíma

Frigel klíma

Dunham Bush hűtés

Hyfra lézervágó hűtés

GWK hűtés

Írjon üzenetet a nekünk itt ha az alábbi szolgáltatásra van szüksége:

Hűtőgép állapotfelmérése.
Szivárgás vizsgálat
Folyadékhűtő javítása
Olajhűtő javítása
Csavarkompresszor hiba
Hőcserélő meghibásodás
Kompresszor felújítás
Vezérlés beállítás, programozás


Ön biztosan ügyfelünk lehet ha:
-nyomdaipari hűtőgép
-műanyagipari hűtőgép
-fémipari hűtőgép
-nagyobb folyadékhűtőgép
-hűtőrendszer hidraulikai felmérés
-állapotfelmérése a hűtésnek
-csavarkompresszorral üzemelő nagyobb hűtőberendezés javításához keres hozzáértő Céget.

Ön biztosan nem lesz ügyfelünk ha:
-Split klímaberendezés
-VRV klímaberendezés
-Hőszivattyú
-Hűtőkamra
-Légkezelő
-Háztartási berendezés javításához keres szakembert.

Kérjük hogy tartsa be a szakterületünkre vonatkozó kérésünket!