Ipari klíma logo


Ipari Klíma Kft
E-mailban érdeklődjön!
Folyadékhűtő javítás, ha elromlott.... bárhol az országban

Megrendelőlap:

A gyors és pontos ügyintézés érdekében kérjük szíveskedjenek a Cégükre vagy lakhelyükre vonatkozó alábbi adatokat megadni. Ezek hiányában a szervizkiszállást nem tudjuk megkezdeni!
A megrendelést rögzítjük, hamarosan felvesszük önnel a kapcsolatot.
Megrendelés lemondása ezen az oldalon lehetséges ellenkező esetben az ÁSZF szerinti díj kerül számlázásra. ( kiszállási költség és egyéb járulékos költség)
Ipari Klíma KFT
6000 Kecskemét
Kisfaludy u. 5.
+36-20-414-0700
Megrendelő:
Cégnév/Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail:
Berendezés(ek) tipusa(i):
Berendezés(ek) Hűtőközege:
Számlavezető bank neve:
Bankszámla száma:--
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Kapcsolattartó személy:
Személy neve:
Telefonszáma:
Kiszállási cím:
Pontos cím:
Árajánlat sorszáma:
Javítási ár:
A hiba rövid leírása:
Próbálkoztak-e a hiba javításával?IgenNem
Amennyiben igen:
Helyi karbantartó próbálta a hibát elhárítani?IgenNem
Egyéb vállalkozás próbálta a hibát elhárítani?IgenNem
Saját maga próbáltam elhárítani a hibát?IgenNem
A kiszállást és a javítás megkezdését sürgősséggel kérem megkezdeni ( ASZF 1.3 és 2.4 pont )!IgenNem
Elolvastam és elfogadom a javitási feltételeket
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi feltételeket
Elolvastam és elfogadom a CoVid-19 feltételeket  !!!
Az ön IP-cime: 100.26.176.111
Host-ja : ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com
 
 
 
Kérjük nyomtassa ki a megrendelését.
Megrendelő elküldése nem jelenti automatikusan
a munkafelkérés elfogadását!

Amennyiben Cégünk felé lejárt számla tartozás van, 2017 május 02.-től kelt üzleti szabályzatunk szerint a számla megfizetéséig nem fogadunk el megrendelést a határidőben nem fizető Cégtől. Kizárólag a bankszámlánkon történő jóváírást követően kerülünk ismét üzleti a kapcsolatba és végzünk javítási munkát a tartozó Cégnek!
...............................................

Megrendelő aláírása/bélyegzőSzerződés:1. A javítás vagy szervíztevékenység végzése

Javítás megkezdése előtt, különös tekintettel a hűtőkör megbontásával járó munkafolyamatokra a Megrendelőnek a Nemzeti Klímavédelmi hatóság weboldalán a javítandó gépet az Ipari Klíma Kft. nevére a, mint "Kalorikus rendszer megbontásával járó munkavégzés jegyzőkönyv" menüpontnál hozzá kell rendelnie. Amennyiben a javítandó hűtéstechnikai berendezés nem rendelkezik a szükséges regisztrációval, akkor azt a javítás megkezdése előtt a fentebbi linken regisztrálni kell és a szükséges bejelentést meg kell tenni a Megrendelőnek.

1.1 Az Ipari Klíma Kft. a tevékenységét az Ügyfél hibabejelentése alapján végzi. A Ügyfél a hibabejelentésben köteles a hiba leírását a lehető legpontosabban megtenni. A kiszállás megkezdés előtt előtt telefonon ellenőrizzük a megrendelőben feltüntetett adatokat és a hibajelenséggel kapcsolatos kérdéseinket feltesszük. Minden pontatlanságból illetve nem valós hibajelentésből eredő késedelem, költség stb. az Ügyfelet terheli.

1.2 A hibabejelentésben kérjük megadni annak a személynek a nevét, elérhetőségét (mobil telefonszám) akik a Szerviz képviselőjét a helyszínen támogatja és a munkalapot leigazolja. A szervizkiszállás idejének biztos ismeretében a Szerviz a megadott személyt értesíti az érkezés idejéről. Minden a kiszállás helyszínéről történő távozáskor fel kell venni munkalapot, és azon rögzíteni kell az elvégzett tevékenységet, és a felmerült díjakat.

1.3 A Szerviz a kiszállásokat a beérkezések sorrendjében teljesíti, de előnyt élveznek a sürgősségi javítások. A sürgősségi javitásért megbeszélés szerinti egyedi árat számitunk fel!
Az egyedi megrendelést ujra le kell adnia a weboldalunkon!

A Szerviz a kiszállás idejére vonatkozóan tájékoztató jellegű információt ad az Ügyfélnek, ami nem kötelező csak tájékoztató jellegű.

1.4 Az Ügyfél hibabejelentését követő kiszállás díja a hiba diagnosztizálásának költségét foglalja magában. A hibaelhárítás nem foglalja magában szakvélemény kiállítását, gazdasági döntést megalapozó szakértést stb.

1.5 A kiszállás illetve hibaelhárítás megkezdése során az Ügyfél részéről megbízott személynek jelen kell lennie a helyszínen, és aktívan együtt kell működnie a Szervizzel. Ha az Ügyfél képviselője távozik a helyszínről elérhetetlen lesz és ezzel hátráltatja a munkavégzést akkor jogosult a munkavégzést felfüggeszteni az Ipari Klíma Kft. képviselője és a helyszínről távozni, a felmerült költségek azonban teljes egészében az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél képviselője köteles a helyszínen a hibaelhárítás megkezdése előtt a Szerviz képviselőjét tájékoztatni az irányadó munka- és balesetvédelmi szabályokról és előírásokról. Ennek elmulasztásából eredő valamennyi kárért az Ügyfél felelős.

1.6 A javítás során a javítandó hűtéstechnikai berendezés állásidejét a Megrendelőnek biztosítania kell, amennyiben az állásidő nem vagy késedelmesen kerül biztosításra akkor a szerviz Az ÁSZF szerinti szerviz költséget számítja fel az ÁSZF 2.4-es pont szerint.

1.7 Az Ügyfél köteles a Szerviz munkavégzésének valamennyi feltételét biztosítani a helyszínen (megfelelő világítás, tápfeszültség, illetve egyéb a működés kipróbálásához szükséges feldolgozandó anyag, nehezebb eszközök kiemeléséhez szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása stb.). A Szerviz ezen feltételek hiányában az Ügyfél kockázatára folytathatja a munkavégzést, ill. amennyiben a körülmények a munkavégzést nem teszik lehetővé, jogosult a tevékenységét a helyszínen befejezni. Utóbbi esetben a Szerviz eredménytelen kiszállásával keletkezett valamennyi költséget az Ügyfél köteles viselni. -Javítás során a villamos leválasztása a hűtőberendezésnek a Megrendelő közreműködésével a megbízott személy segítségével történik. A javítást követő és az üzemi próbához szükséges hőterhelés biztosítása a megrendelő feladata.

1.8 A Szerviz gépészeti (különösen a gép burkolatának és szerkezetének megbontásával járó) és villanyszerelési tevékenységet a kiszállás folyamán nem végez csak írásban történt kérésre, szükség esetén ezen munkák szakszerű elvégzéséről az Ügyfélnek kell gondoskodnia.

1.9 A Szerviz képviselője köteles a szerviz tevékenység ellátása során a legjobb tudása és szakmai tapasztalata alapján eljárni. Amennyiben a munka elvégzésének lehetősége az összetettsége miatt azt indokolja, hogy további szakember szükséges a Szerviz jogosult munkatársat a helyszínre küldeni, és az ennek megfelelő óradíjakat leszámlázni. Erről előzetes egyeztetés történik!

1.10 A Szerviz a hibaelhárításra vonatkozó javaslatát csupán műszaki szempontok figyelembevételével teszi, annak során sem gazdaságossági, sem üzemeltetési, sem üzemviteli, sem pedig egyéb szempontokat nem vesz figyelembe.

1.11 Az Ügyfél bármikor jogosult hibabejelentés visszavonására, de ebben az esetben a már elvégzett munkák költségeit köteles megtéríteni.

1.12 Az Ügyfél - az események reprodukálhatósága érdekében - köteles a szervizkiszállás során esetlegesen tapasztalt hibákat, hiányokat haladéktalanul jelezni a Szerviznek.

1.13 A Szerviz a kiszállásokat alapvetően munkaidőben végzi hét közben (8.00-17.00).

1.14 Szervíz által a javításra megadott határidők tájékoztató és nem kötelező erejűek. Befolyásolhatja az alkatrészt beszállítók késedelme!

1.15 Amennyiben a javítás folyamán olyan körülmény lépne fel, amely az előzetesen adott ár lényeges - 30%-ot meghaladó emelkedéséhez vezetne, akkor a javítóhely új javítási árajánlatot ad. Kis mértékű 30%-ot nem meghaladó maximum 100.000-Ft-os áremelkedés esetén a szerviz a javítási költség szóbeli egyeztetés után a munkát elvégzi és az Ügyfélnek a megemelt árat kell megfizetnie.

1.16 A szerviz a kiszállás alkalmával megrendelt munkáról konkrét összegű javítási költséget ad, amit a megrendelő lapon írott formában rögzít. Amennyiben javítás összege a javítási munka menete során változik, akkor a 1.14-es pont szerint jár el a szerviz.

1.17 Az Ügyfél köteles a nem magyar anyanyelvű alkalmazottja, alvállalkozója mellé tolmácsot biztosítani.

1.18 Amennyiben az Ügyfél telephelyére történő bejutáshoz engedélyek szükségesek, azokat a Szerviz megérkezése előtt az Ügyfél kötelessége előkészíteni és eljuttatni a beléptetési helyszinre.

1.19 Munkafelkérés regisztrálása a www.ipariklimakft.hu weboldalon történik kizárólag. Telefonon, sms-ben és egyéb módon nem fogadjuk el a munkafelkérést. A megrendelt munka a szerviz részéről a bejelentést követően bármikor elutasítható. Az elállás jogát a szerviz fenntartja!

A hibabejelentő kizárólag kapcsolat tartásra alkalmas, meglévő Cégkapcsolataink részére.2. Fizetési feltételek

2.1 A Szerviz egyoldalúan jogosult a hiba felmerülésekor meghatározni a fizetési feltételeket. A fizetés történhet a teljesítést követően vagy azt megelőzőleg előleg nyújtásával. Utóbbi esetben Szerviz csak akkor kezdi meg a hiba elhárítását, ha a kiállított előlegszámla teljes egészében kiegyenlítésre került. Amennyiben a hibaelhárítás költségei meghaladják az előleg összegét, a szerviz újabb előlegszámla kiállítására jogosult, amely összegének kiegyenlítéséig jogosult a teljesítését felfüggeszteni.

2.2 Az Ügyfél köteles a hozzá beérkezett, Szervíz által kiállított számlákat, azok keltétől számított 15 napos fizetési határidejével kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a Szerviz a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével egyező mértékű késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

2.3 A szerviz a helyszínen megállapítja a hibát amit árajánlat mellett rögzít és a megrendelővel egyeztet. A megrendelő a javítás helyszínén adott árajánlatban szereplő tételeket azonnal elfogadhatja és ismételten a http://www.ipariklimakft.hu/index.php?id=javitas leadhatja a javítás megrendelését az ajánlott javítási ár mező kitöltése mellett. Minden esetben feltétele a munka folytatásának az érvényes megrendelő megléte.

Amennyiben a hibamegállapítást és az írásos árajánlatot követően az árajánlatban szereplő javítási díjat a megrendelő vagy megbízottja nem fogadja el 5 munkanapon belül, vagy a munkát a megrendelő hibájából nem lehet folytatni, úgy a szerviz jogosult a kiszállási díjat a szerződés szerinti összegben és a hibamegállapítási díjat kiszámlázni. Hibamegállapítási díj, szakvélemény 20.000-Ft+ÁFA a 2 órát nem meghaladó hibafeltárás esetén, ezt meghaladó időben a mindenkori feltüntetett óradíj kerül számlázásra.

2.4 Amennyiben a Felek az egyedi szerződésben eltérően nem állapodnak meg, a Szerviz az elvégzett munka ellenértékeként az alábbi szervízdíjakra jogosult:

normál munkaidőben (08.00- 17.00) az alapóradíj:24.000,-Ft+ÁFA/óra szakemberenként.
(a felkészülés, a munka lezárás időtartamát is beleértve), továbbá útiköltségként 180-Ft+ÁFA/km. A kiszállási díj kecskeméti kiindulási ponttól számítandó.
Minimum 8000-Ft+ÁFA

Normál munkaidőn túli javítás, hét közben 22 óráig +30% ez időn túl +50%

Munkaszüneti napon 8.00-17.00 közötti időszakban +50% ez időn kívül az alapóradíjat 100%-os felár terheli (2 x alapóradíj)

Sürgősséggel kért szerviz kiszállás, a lehető legrövidebb időn belül történő javítás megkezdése +100%

Fenti óradíjak közlése nem jelenti az adott szolgáltatás vállalását, árajánlatban rögzítettek szerint el lehet tőle térni. Ekkor a szerződés szerinti vállalási ár helyettesíti a fenti díjakat, az kerül meghatározott fizetési feltételek mellett számlázásra.

2.5 A javítás, karbantartás során a beépített anyagok a Szerviz tulajdonát képezik mindaddig amíg azok ellenértéke a megrendelő részéről megfizetésre nem kerül. Megfizetés kizárólag a Szerviz részére történhet, előre megállapodott módon és időben.3. Egyéb

3.1 Szerviz által elvégzett munkára és a beépített anyagokra megállapodás szerinti garancia érvényes, de minimum 6 hónap időtartam. Szerviz a javított hűtőgépet nyitható pontjain saját zárjeggyel látja el, aminek a védelméről a megrendelőnek kell gondoskodni. Sérült zárjegy esetén a garancia elveszik!

3.2 Garancia az elvégzett munkára és a beépített anyagokra rendszeres karbantartás mellett érvényes. Maximális intervalluma félévente abban az esetben ha a hűtőgép gépkönyve máshogyan nem rendelkezik róla. Elmaradt karbantartás esetén kárigény nem érvényesíthető, mert Cégünktől megköveteli a beszállító az igazolását számlával és munkalappal a bevizsgáláshoz az értékesített alkatrészeknél. Karbantartás elmaradása esetén nem tudunk bevizsgálást kezdeményezni, üzemeltetési hiányosságra való hivatkozással elutasítható a kárigény.

3.3 A javítási technológia részeként a hűtőközeg a szerviz által biztosított hűtőközeg palackba kerül lefejtésre és a munkafolyamat közben tárolásra. A palack a Szerviz tulajdona ami nem elidegeníthető abban az esetben sem, ha a benne tárolt hűtőközeg a megrendelő tulajdona. A megrendelő nem kezelheti a hűtőközeget, mivel nincs megfelelő engedélye hozzá, kizárólag képesített Személynek vagy Cégnek van hozzá jogosultsága. Ezért amennyiben a javítás során hosszabb idejű a kivitelezéshez szükséges időt 10 nappal meghaladóan tárolás szükséges a megrendelő hibájából, akkor kezelési díjat számítunk fel.

3.4 Szerviz munkavégzésérő harmadik félnek információt kiadni, vagy a munkavégzésről fényképet készíteni kizárólag a Szerviz írásbeli engedélyével lehetséges.

3.5 Jelen általános szerviz feltételek a visszavonásig érvényesek.

3.6 Jelen feltételekben eltérően nem szabályozott kérdésekben a magyar jog - különös tekintettel a Polgári törvénykönyvre - rendelkezései az irányadók.

3.7 Jelen feltételekből eredő valamennyi esetleges jogvita elbírálására a Felek kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét.

3.8 Szivárgás vizsgálat kizárólag tény megállapítás az ellenőrzéskori időpillanatra vonatkozik. A munka elvégzésekor az ellenőrzött hűtőberendezés nem szivárog és rendben üzemel, ezt kerül dokumentálásra az ellenőrzés során. Tehát a későbbi meghibásodás esetén nem lehet garanciális munka elvégzésére, a szervizt felszólítani.

4. Korlátozások

4.1 32-35 °C feletti külső hőmérsékletnél a legtöbb hűtőberendezés eléri fizikai korlátait. A berendezések az extrém hőmérséklet miatt állóhelyzetükben is lekapcsolási nyomásérték felett tartózkodhatnak. Lehetséges hogy álló helyzetükben a gáztöltetet is lefúvatják a biztonsági szelepeiken keresztül.

4.2 Az üzemeltető lehetősége,hogy vízzel hűtse a berendezés kondenzátorblokkját ügyelve az érintésvédelmi kockázatokra. Nem szűrt víz esetén vizkő lerakódás alakul ki ami lecsökkenti a hőcserélők hőleadó képességét,igy nagy üzemi nyomás növekedés jön létre, ami rontja a berendezés teljesítményét.

4.3 Az extrém magas hőmérséklet miatti gépleállás nem a berendezés hibája ,hanem a beépitett védelmi eszközök üzemszerü működése!
..................................................

Megrendelő aláírása/bélyegző

Trane klíma

McQuay klíma

Carrier klíma

York klíma
Airwell klíma
Clivet klíma

Ciat klíma

Daikin klíma

Galletti klíma

Ferroli klíma

Thermocold klíma

Wesper klíma

Acson klíma

GEA klíma

Aermec klíma

MTA klíma

Air Blue klíma

Rhoss klíma

Baldwin folyadékhűtő

Uniflair klíma

Technotrans klíma

Tempstar klíma

Piovan klíma

RC Group klíma

Kaeser klíma

Compair klíma

Frigel klíma

Dunham Bush hűtés

Hyfra lézervágó hűtés

GWK hűtés

Írjon üzenetet a nekünk itt ha az alábbi szolgáltatásra van szüksége:

Hűtőgép állapotfelmérése.
Szivárgás vizsgálat
Folyadékhűtő javítása
Olajhűtő javítása
Csavarkompresszor hiba
Hőcserélő meghibásodás
Kompresszor felújítás
Vezérlés beállítás, programozás


Ön biztosan ügyfelünk lehet ha:
-nyomdaipari hűtőgép
-műanyagipari hűtőgép
-fémipari hűtőgép
-nagyobb folyadékhűtőgép
-hűtőrendszer hidraulikai felmérés
-állapotfelmérése a hűtésnek
-csavarkompresszorral üzemelő nagyobb hűtőberendezés javításához keres hozzáértő Céget.

Ön biztosan nem lesz ügyfelünk ha:
-Split klímaberendezés
-VRV klímaberendezés
-Hőszivattyú
-Hűtőkamra
-Légkezelő
-Háztartási berendezés javításához keres szakembert.

Kérjük hogy tartsa be a szakterületünkre vonatkozó kérésünket!